Liaset-Strutseggi

Liaset-Strutseggi(1137m). Nedkøyring i flott grovkorna slushføre i kveldssola.